دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Conversation

Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his
teacher.

به مکالمه گوش کنید. شایان در حال معرفی کردن پسر عمویش* سام به معلمش است.

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian.

شایان: آقای چایچی، ایشان پسر عموی من، سام هستند. او به زبان فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می کند.

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.

معلم: اوه، از ملاقات شما خوشحالم، سام.

Sam: Nice to meet you, too.

سام: من هم از ملاقات شما خوشحالم.

Teacher: Are you from Iran?

معلم: آیا اهل ایران هستی؟

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.

سام: بله، من اصالتا ایرانی هستم، اما در فرانسه زندگی می کنم.

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?

معلم: به کلاس ما خوش آمدی. ایران را چطور دیدی؟

Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سام: ایران عالی است. من دوستش دارم. کشور زیبایی است.

* نکته:

کلمه cousin در زبان انگلیسی معانی مختلفی دارد. دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی

هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected