دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Practice 1 – Talking about Nationalities (1)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با دوست خود آن را تمرین کنید.

Are you from Iran?

آیا شما اهل ایران هستید؟

Yes, I am. / Yes, we are.

بله، من هستم. / بله، ما هستیم.

Are you from France?

آیا شما اهل فرانسه هستید؟

No, I’m not. / No, we’re not.

نه، من نیستم. / نه، ما نیستیم.

Is she/he from England?

آیا او اهل انگلیس است؟

Yes, she/he is.

بله، او هست.

Is she/he from China?

آیا او اهل چین است؟

No, she/he isn’t.

نه، او نیست.

Are they from Spain?

آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟

Yes, they are.

بله، آنها هستند.

Are they from Brazil?

آیا آنها اهل برزیل هستند؟

No, they aren’t.

نه، آنها نیستند.

نکته:

به کلماتی مثل I، We، He، She ، They و … ضمایر فاعلی می گویند. برای آشنایی با ضمایر فاعلی، این مقاله را مطالعه فرمایید.

هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected