دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Practice 3 – Talking about Nationalities (3)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با دوست خود تمرین کنید.

Where are you from?

شما اهل کجا هستید؟

(I’m /We’re from) Iran.

من اهل ایران هستم. / ما اهل ایران هستیم.

Where is Mary /she from?

مری اهل کجاست؟ / او اهل کجاست؟

(She’s from) England.

او اهل انگلیس است.

Where is Mark /he from?

مارک اهل کجاست؟

(He’s from) France.

او اهل فرانسه است.

Where are they from?

آنها اهل کجا هستند؟

(They’re from) Spain.

آنها اهل اسپانیا هستند.

هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected